އާންމު ލިޔުންތައް

EPS School > އާންމު ލިޔުންތައް
33

އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސާވިސް އެވޯޑް 3 ބޭފުޅަކަށް

އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލަށް އެކިއެކި ރޮނގުރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޚިދްމަތްތައް ފާހަގަކޮށް 5 ކެޓެގަރީ އަކުން 24 ބޭފުޅަކަށް އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަނުންވަނީ އެވޯޑް ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ
206319_20af110c-a_

އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ ފައުންޑަރ މެންބަރުންނަށް އެވޯޑް ...

އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަނުން އިސް ނަގައިގެން އީޕީއެސް ސްކޫލަށް އެކިއެކި ރޮނގުރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް
206363_8ca7a7e7-7_

މިއަދު މި ރާއްޖެ މިއޮތީ އަނެއްކާވެސް އީ.ޕީ.އެސް. ...

މިއަދު މިރާއްޖެ އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އީޕީއެސް ސްކޫލަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް
eps 01

“އީޕީއެސް ހަނދާން” ވުޖޫދު ކުރެވެނީ

އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށާއި ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށާއި އީޕީއެސް ގެ ނަން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުހެވިގެން ދިޔަ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ...

މިއަދަކީ އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ވުޖޫދުވީތާ 52 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީ.ޕީ.އެސް
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

އީޕީއެސް ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ...

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެދުންކުރަނީ މި
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ޖޫން 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ...

ންފަރެންސް ޖޫން 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ވުޖޫދުވިތާ 50
EPS foundation founders 1

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

  ބުރަ މަސައްކަތަކާއި ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާލާކޮށް ނަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
edcom

ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ފޯމު ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
20180122_233206

އެޑްކަމްގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމާއި އީޕީއެސްގެ ނަން ގެއްލި ނުގޮސް އާލާވެ ހުންނާނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވޭތޯ މަސައްކަތް
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ފައުންޑޭޝަނާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ...

އީ.ޕީ.އެސްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށްބެލެހެއްޓުމަށާއި ، އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ނަން ދިރުވައި
PIC_0251

ފައުންޑޭޝަނެއް އުފެއްދުމަށާއި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ...

އީޕީއެސް ސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންކަންރާވައި އިންތިޒާމްކޮށް ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި
waj sal alish

އީ.ޕީ.އެސް ގެރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރާ ވެބްސައިޓަށް ...

  މިއީ، އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް (އީ.ޕީ.އެސް.އެސް) ވުޖޫދަށް އައިތާ މިއަހަރު 50 އަހަރު
PIC_0897

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި
PIC_0222

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން ...

އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް (އީ.ޕީ.އެސް އެސް)ވުޖޫދަށް އައިތާ 50 އަހަރު މިއަހަރު ފުރޭތީ، މިތާރީޚީ
26991856_1308564035911860_2355037116054836046_n

ރަންޔޫބީލް ލޯގޯ އާއި ވެބްސައިޓް އަދި ތީމް ލަވަ ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް ރަމްޒީ ލޯގޯ އަކާއި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯ ޢާއްމު
DSC00841

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ...

1 ފެބްރުވަރީ 2018، ބިލަބޮންގ ހައި އީޕީއެސް އިންޓަރނޭޝަންލް ސްކޫލް ހޯލް 2030 އިން 2330އަށް ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ
1

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ...

ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުން ފައުންޑޭޝަނެއް އުފެއްދުން އަހަރީ ދުވަހު ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ސްކޫލުގެ