The Importance of Research Paper Worksheets

The Importance of Research Paper Worksheets

Most people dread the concept of spending hours in front of their computers for what ought to be a relatively simple writing assignment; however, there are numerous benefits to engaging in a research paper writing service. Many
How to Write an Abstract Overview of Your Scientific Paper

How to Write an Abstract Overview of Your ...

If you’re in the process of finishing your Ph.D in psychology or other region of research and want to understand
eps 01

“އީޕީއެސް ހަނދާން” ވުޖޫދު ކުރެވެނީ

އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށާއި ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށާއި އީޕީއެސް ގެ ނަން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުހެވިގެން ދިޔަ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ...

މިއަދަކީ އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ވުޖޫދުވީތާ 52 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީ.ޕީ.އެސް
mem

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަނުން އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރެނީ

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރޭ 8:00 ގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަނަށް 100 މެމްބަރުން ހަމަވެއްޖެ

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަނަށް މިއެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު 100 މެމްބަރުން ހަމަވެއްޖެއެވެ. ފައުންޑޭޝަނަށް މެމްބަރުން
l_2020_03_22_105002_hoyqsizljewuda9vg1tx84rb2mf63np7kc5_EN_

ހެލްތް ސާވީސް ގެ ޑީޖީ އަކީ އީޕީއެސްްއެސް ގެ ...

  ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާއާ ހެދި މުޅި ރާއްޖެ އެބޭފުޅެއްގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެންގުންތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވާ މިނިސްޓްރީ
IMG_1384

އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސަކަަށް ހަމްޒާ ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ސުކޫލު އީޕީއެސްގެ ނަން ދިރުވައި އަލުން ތައުލީމުދޭ
mnu

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަނުން ޔުނިވަރސިޓީ ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަނުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ޑޮކްޓަރީކަން ނުވަތަ މެޑިސިންގ ހަދަންފެށި ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ދަރިވަރުންނަށް
mem

ފައުންޑޭޝަންގެ މެންބަރުންނަށްވުން ބާރަށް ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން 10 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި ބިލަބޮންގް
shameem

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން ދިވެހި ވުޖޫދުން ފުހެވިގެން ދިޔަ ...

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން ދިވެހި ވުޖޫދުން ފުހެވިގެން ދިޔަ ނުދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށާއި ދައުލަތަށް އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވަގުތީ
founda

އާންމު ޖަލްސާ 10 ނޮވެމްބަރުގައި

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުކޮށް އައްޔަން ކުރުމަށާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން
PIC_0251

މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާކޮށް އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް އަހަރީ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް މިހާރު އުފައްދާފައިވާ
އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ޚާއްޞަ އިޢުލާން

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ޚާއްޞަ އިޢުލާން

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން                          ޚާއްޞަ އިޢުލާން އީ.ޕީ.އެސް ގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް
Dr Afeef

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ޤައުމީ އިނާމު ޑރ. ޢަފީފަށް

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން މިއަހަރު ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ
foto albumm

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ތާރީޚީ ފޮޓޯއަލްބަމް ތައް ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ތާރީޚީ ފޮޓޯތައް ހިމެނިފައިވީ 7 ފޮޓޯއަލްބަމެއް 29 ޖުލައި 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައުންޑޭޝަނަށް
IMG_9145

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑެޝަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިއްޖެ

ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީސް ހެންވޭރު ދިވެހި ގޭގެ އެންމެ ތިރީގައި  ހުޅުވިއްޖެއެވެ. މިއޮފީސް
viber image

ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދާ
s3

“ގޯލްޑަން ސެލްފީ ނައިޓް” ގެ ނަމުގައި ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލްގެ ތާރީޚީ އަދި އުފާވެރިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ކުރީގެ
viber image1

ފައުންޑޭޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

22 ޖޫން 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 8 ޖެހިއިރު އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ގެ ބައްދަލުވުމެއް މ. ބަގީޗާގޭގައި ހުންނަ ލެމަން
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

އީޕީއެސް ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ...

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެދުންކުރަނީ މި
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ޖޫން 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ...

ންފަރެންސް ޖޫން 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ވުޖޫދުވިތާ 50
waj sal alish

ޓްރިބިއުޓް ސޯންގް ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވޭ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ރޭވެމުންދިޔަ އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް
foto mauraz

އެކްޒިބިޝަން އޮގަސްޓް 10 އިން 12 އަށް ބާއްވާގޮތަށް ...

އީޕީއެސް ސްކޫލް ވުޖޫދުވިތާ 50 އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި އޮތް އާރޓް އަދި ފޮޓޯ އެކްޒިބިޝަން ނުވަތަ
20180523_152955

ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީސް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ...

10 މެއި 2018 ގައި އުފެދުނު އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ އޮފީސް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ފަށައިފިއެވެ.
20180519_224259

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވަގުތީ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވަގުތީ ހިންގާ ކޮމިޓިއެއް އެފައުންޑޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުލަވާލައިފިއެވެ. 19
EPS foundation founders 1

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

  ބުރަ މަސައްކަތަކާއި ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ޒިކުރާ އާލާކޮށް ނަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
home 2

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް މުޤައްރިރު ޝުކުރު ...

އީ.ޕީ.އެސްގެ ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވައި އެއްބާރުލުން ދެއްވި އީ.ޕީ.އެސް ގެ ކުރީގެ
edcom

ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ފޯމު ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
eeeee

ފައުންޑަރ މެމްބަރު މުޖުތަބާ ފައުންޑޭޝަނަށް ރުހުން ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމަށް ރުހުން ދެއްވައި މިކަމާބެހޭ
mag

މެގަޒިން ކޮމެޓިގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން މުހިއްމު ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ނެރެވޭ މެގަޒިން ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ނަމަކަށް “ރަންފޮތް” ކިޔަން
epss 2

ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ބާރަށް ކުރިއަށްދަނީ

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 3 އެޕްރީލް 2018 ގައި ބޭއްވުނު
61

ޕެރޭޑާއި ބޭންޑްގެ ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް މުނާސަބަތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕެރޭޑް ނުވަތަ
rihi

ސްޓޭޖް ޝޯވ ގައި އައިޓަމެއް ހުށަހަޅާ ދިނުމަށް ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ތާރީޚީ ރަންޔޫބީލް މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭވެމުންދާ ސްޓޭޖް ޝޯވ ގައި ކޮންމެ ބެޗަކުން ކުރު
ad2

އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓާރުންނާއި އެޑްކޮމް ބައްދަލުކޮށް ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލް ގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އެކި ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ އިވެންޓްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި
41

މުއައްސިސުންނަށްވުމުގެ ދަޢުވަތު

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމަށް މުއައްސިސުން ނުވަތަ ފައުންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ
PIC_0299.JPG1

އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމަށް ...

އީޕީއެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މުއައްސިސުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ
20180122_233206

އެޑްކަމްގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމާއި އީޕީއެސްގެ ނަން ގެއްލި ނުގޮސް އާލާވެ ހުންނާނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވޭތޯ މަސައްކަތް
20180218_151939

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ދަރިވަރުން ފައުންޑަރ ޝަރީފާއި ...

18 ފެބްރުއަރީ 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު 3 ޖެހިއިރު އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ އިސް ދަރިވަރުންގެ ޓީމަކުން ސްކޫލްގެ
20180217_221548

ފައުންޑޭޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

އީ.ޕީ.އެސްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށާއި ބެލެނިވެރިފަރާތެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް
20180217_211021

ޕެރޭޑް ގެ ކޯޑިނޭޓަރާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ ...

އީ.ޕީ.އެސްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި، ކުރީގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އެންމެ މުހިއްމު އިވެންޓެއްކަމުގައިވާ
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ފައުންޑޭޝަނާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ ...

އީ.ޕީ.އެސްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށްބެލެހެއްޓުމަށާއި ، އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ނަން ދިރުވައި
band1

ބޭންޑް ޕްރެކްޓިސްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާގަހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮސެޝަން ނުވަތަ ޕެރޭޑް ނޫންނަމަ ހިނގާލުން
home

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކްލަބްޖަމުޢިއްޔާތަކާބެހޭ ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައެއްކަންކަން ސާފުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އީޕީއެސްގެ ކުރީގެ
bod3

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން ...

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ މަސްއޫލްވެރިޔާ އަދި ފައުންޑަރ މެންބަރ އަލްފާޟިލް
aaaaa

ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިން ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމާގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން
shaira shameem1

ވަގުތީގޮތުން މުޤައްރިރުކަމާ ޝާޢިރާ ...

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ނުވަތަ ޗެއަރޕާސަން ކަމާއި، އެކޮމެޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ނުވަތަ ވައިސް ޗެއަރޕާސަން
PIC_0251

ފައުންޑޭޝަނެއް އުފެއްދުމަށާއި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ...

އީޕީއެސް ސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންކަންރާވައި އިންތިޒާމްކޮށް ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި
waj sal alish

އީ.ޕީ.އެސް ގެރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރާ ވެބްސައިޓަށް ...

  މިއީ، އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް (އީ.ޕީ.އެސް.އެސް) ވުޖޫދަށް އައިތާ މިއަހަރު 50 އަހަރު
PIC_0897

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި
PIC_0222

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން ...

އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް (އީ.ޕީ.އެސް އެސް)ވުޖޫދަށް އައިތާ 50 އަހަރު މިއަހަރު ފުރޭތީ، މިތާރީޚީ
26991856_1308564035911860_2355037116054836046_n

ރަންޔޫބީލް ލޯގޯ އާއި ވެބްސައިޓް އަދި ތީމް ލަވަ ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް ރަމްޒީ ލޯގޯ އަކާއި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯ ޢާއްމު
20180131_163153

އީ. ޕީ. އެސް. ސްކޫލުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ...

އިންގްލިޝް ޕްރެޕްރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލު ނުވަތަ އީ. ޕީ. އެސް. ސްކޫލު ވުޖޫދަށް އައިތާ މިއަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭތީ
l_15174082235xpCO

އީޕީއެސްގެ ރަންޔޫބީލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ...

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލް ކަމަށްވާ އީޕީއެސް ނުވަތަ މިހާރުގެ ބިލަބޮންގް ހައި އީޕީއެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް