ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް މުޤައްރިރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

EPS School > ޚަބަރު > ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް މުޤައްރިރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް މުޤައްރިރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

އީ.ޕީ.އެސްގެ ފައުންޑޭޝަން އުފެއްދުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވައި އެއްބާރުލުން ދެއްވި އީ.ޕީ.އެސް ގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުންނަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް މިއަދު ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.  ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމުގެ މެސެޖް ފޮނުއްވާފައިވަނީ އީ.ޕީ.އެސް ރަންޔޫބީލް ވައިބަރ ގުރޫޕް މެދުވެރިކުރައްވައެވެ.

އީ.ޕީ.އެސް ފައުންޑޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކުރެއްވެވި ކުރީގެ 3 ދަރިވަރުންކަމުގައިވާ ޢަބްދުއްލަޠީފާއި އަޙްމަދު މުޙައްމަދާއި އަޙްމަދު ޢާދިލްގެ ނަން ޝުކުރު ދެންނެވުމުގައި މުޤައްރިރު ފާހަގަ ކުރައްވަވާފައި ވެއެވެ. އަދި އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ އޮރިޖިނަލް ފައުންޑަރުން ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިނާއި، އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އަދި މުޙައްމަދު ޝަރީފް ދެއްވެވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންވެސް މުޤައްރަރުގެ ޝުކުރުގައި ޝާމިލް ކުރައްވަވާފައިވެއެވެ.

    Leave a Comment