އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

EPS School > އާންމު ލިޔުންތައް > އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

 1. ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުން
 2. ފައުންޑޭޝަނެއް އުފެއްދުން
 3. އަހަރީ ދުވަހު ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ސްކޫލުގެ ފައުންޑަރުންނާއި ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރި ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
 4. ރަންޔޫބީލުގެ ހަނދާނީ ފޮތެއް ނެރުން
 5. އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާ ޕެރޭޑެއް ބޭއްވުން
 6. ރަންޔޫބީލު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބޭއްވުން
 7. ރަންޔޫބީލު ފާހަގަކުރުމަށް ޓެލެންޓްޝޯއެއް ބޭއްވުން
 8. ރަންޔޫބީލު މުނާސަބަތުގައި ލަވަ އަލްބަމެއް ނެރުން
 9. އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ހަޔާތާއި ކާމިޔާބުތަކުގެ މައްޗަށް ވީޑިޔޯ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް އުފެއްދުން
 10. އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ނަން ދިރުވާ ދަމަހައްޓާނެގޮތްކެއް ހޯދުން އަދި ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން
 11. އީޕީއެސް ސްކޫލުގެ ނަންމަތީ ސްކޯލަރޝިޕް ސްކީމެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން
 12. ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ހަނދާނީ ސުވެނިއަރ ތައް ހަދައި ފަންޑްރެއިޒްކުރުމަށް ވިއްކުން
 13. ރަންޔޫބީލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ފަންޑްރެއިޒްކުރުން
 14. އީޕީއެސްގެ ހަނދާނުގައި މޮނިއުމަންޓެއް ބެހެއްޓުން
 15. ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ޢަދަބީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން ބަހުސެއް ބޭއްވުން

 

1 ފެބްރުވަރީ 2018

  Leave a Comment