M14

މާހިރު ސަރގެ އެންމެ އިހު ބަހަކީ ވެސް ފަހު ބަހަކީ ވެސް “އަހުލާގު!”

އިޔާޒު ނަސީމް/ ލިޔުންތެރިއެއް އަހުލާގަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނާން ޖެހޭ މަތިވެރި ސިފައެކެވެ. ދަރިވަރެއްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި އަހުލާގީ ގޮތުން ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ވުމީ އެ ދަރިވަރެއްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު
Mahir

ޕްރިންސިޕަލްގެ ނަންފުޅު ރަންއަކުރުން ...

         އަޝްރަފް ޢަލީ/ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް ނަންފުޅު ޙަސަންމާހިރުގެ ރަން އަކުރުން ވިދާބަބުޅާށިއޭ
M05

ޙަސަންމާހިރަކީ މާތް އިންސާނެއް

(ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް (ގަބޭ)   ޙަސަން މާހިރަކީ މާތް އިންސާނެއް ކަމަށް މިދަންނަވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި
Hassan Mahir222

ޙަސަން މާހިރުގެ ހަނދާނުގައި

ރޯނުގޭ ޙަސަންމަނިކު ލޯތަކުން ހިލި ކަރުނަ އޮހިގެން ދިޔަ އެއީ އެހި ޚަބަރެކޭ                   ލޯމަތިން ވަކިވުން  އެއީ ހަމަ
mair Ahm Moha

ހިންގުންތެރި ނާޒިރެއް

  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ގ. ސިކަންދަރުގެ އީޕީއެސް ސްކޫލްގެ ނަން އިވޭ ކޮންމެފަހަރަކުމެ އެންމެ ފުރަތަމަ
EPS 25thAn Non stop1

އަޅުގަނޑަށް ޙަސަން މާހިރު ދަސްކޮށްދެއްވީ ...

ޖައުސާ ޖައުފަރު / ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއެއް އަޅުގަނޑު ސްކޫލުގެ ޙަޔާތުގައި ހޭދަކުރެވުނު މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި
M06 (2)

ޙަސަން މާހިރު

މއ. އަންބަރާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން މާހިރަކީ މެދު ނުކެނޑި 40 އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި
PIC_0897

އީ.ޕީ.އެސް ގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ނަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި
PIC_0222

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން ...

އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް (އީ.ޕީ.އެސް އެސް)ވުޖޫދަށް އައިތާ 50 އަހަރު މިއަހަރު ފުރޭތީ، މިތާރީޚީ
26991856_1308564035911860_2355037116054836046_n

ރަންޔޫބީލް ލޯގޯ އާއި ވެބްސައިޓް އަދި ތީމް ލަވަ ...

އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް ރަމްޒީ ލޯގޯ އަކާއި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯ ޢާއްމު